Miljø

I klimalaboratorium på Danmarks JordbrugsForskning er der i to forsøg med slagtesvin, 160 i alt indsat ved 25-30 kg, ved tilsætning af 80 g Micro-Aid®/ton færdigfoder fundet en reduktion af HN3-udledningen på 15-21% og en reduktion af CO2-udledingen på 6-20%. Begge målt som g/gris/dag i ugentlige måleserier gennem 7 uger.

Nedenfor er vist måleserierne fra forsøg 2 for henholdsvis NH3– og CO2-udledning, h.h.v. 21 og 20%.

Måleserie for NH3-udledning

Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsteknik:

Micro-Aid® i foderet har i forsøg i klimalaboratorium reduceret NH3-udledningen med 21% og tilsvarende reduceres udledningen af lattergas (svin).

Mere info på: www.micro-aid.com

Måleserie

–––– Micro-Aid-gruppe –––– Kontrolgruppe

Måleserie for CO2-udledning

Måleserie

–––– Micro-Aid-gruppe –––– Kontrolgruppe

Ammoniakmålinger

I et ældre forsøg er NH3-koncentrationen målt 0,1 m over gyllens overflade i gyllekanalerne i en kvægstald, tabel 3. Statens Jordbrugstekniske Forsøg konkluderer i prøverapporten, nr 825: Undersøgelsen viser, at ammoniakindholdet 0,1 m over gyllen i gyllekanaler er ca. 30% lavere ved anvendelse af  Micro-Aid® i foderet, end når Micro-Aid® ikke anvendes.

Ammoniakmålinger 0,1 meter over gyllen i kanalerne (kvæg).
Kilde: Statens Jordburgstekniske Forsøg. Prøverapport nr. 825.